Disclaimer

Hoewel bij samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. VSCA Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door VSCA Reizen gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.


Kennelijke fouten en vergissingen binden VSCA Reizen niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraagt u altijd voordat u boekt of er op de door u uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de VSCA Reizen website(s), brochures, flyers, advertenties en overige VSCA Reizen publicaties.


VSCA Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door de inhoud van de –al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website(s) van VSCA Reizen. VSCA Reizenbehoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.


VSCA Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door VSCA Reizen verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.


Copyright


Alle rechten berusten bij VSCA Reizen tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van VSCA Reizen gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.


Niets uit VSCA Reizen uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSCA Reizen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

arrow_drop_up arrow_drop_down