Algemene Voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden


Artikel 1 – Definities


Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.


Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis sluit of wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;


Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst in de zin van artikel 7:500 sub a BW.


Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator.


Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.


Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.


Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.


Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.


Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden


2.1 Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.


2.2 Gekoppelde reisarrangementen


Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de Organisator zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.


2.3 Reisdiensten


Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de Organisator.


2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden


Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.


DE BOEKING


Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst


3.1 Inhoud aanbod


De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.


3.2 Vrijblijvend aanbod


Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.


3.3 Totstandkoming overeenkomst


De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator.


3.4 Kennelijke fouten


Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.


3.5 Bijzondere wensen


Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.


3.6 Bijzondere vereisten


Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod.


3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking


Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de Organisator de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.


3.8 Bevestiging van de boeking


De Organisator stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.


3.9 Herroeping door reiziger


Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.


3.10 Minderjarigen


De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 [Totstandkoming overeenkomst] van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator.


3.11 Boeken voor andere Reizigers & communicatie


De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.


INFORMATIE


Artikel 4 – Informatie door de Organisator


4.1 Reissom


Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aangeboden reissom is inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de reissom kunnen worden verwerkt of nog niet bekend zijn. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk en nabij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de Reis bepalend.


4.2 Informatie door de Organisator na boeking


Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt de Organisator de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.


4.3 Informatie door de Organisator voor de Reis


Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.


4.4 Reisdocumenten


De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.


4.5 Reisbescheiden


De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.


4.6 Informatie over verzekering


De Organisator verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger


5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)


Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.


5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte


Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.


VOOR DE REIS


Artikel 6 – Betaling


6.1 Aanbetaling


Na totstandkoming van de Overeenkomst gelden volgende aanbetaling voorwaarden :


- Het aanbetalingsbedrag wordt opgegeven in de offerte en dient uiterlijk 48 uur na boeking te worden betaald aan VSCA Reizen. De diensten worden tot die tijd in optie gezetm. Let op : De luchtvaartmaatschappij, autoverhuurbedrijf en de accommodaties hebben altijd het recht om een tariefswijziging door te voeren zolang deze nog niet definitief zijn geboekt. Na ontvangst zal VSCA Reizen alled diensten definitief boeken een aan u bevestigen.


6.2 Restantbetaling


Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.


6.3 Verzuim en rente


Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.


6.4 Incassokosten


De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.


6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling


Indien de Reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.


Artikel 7 – Voorwaarden en kennisgeving


Een Reiziger kan de Reis niet overdragen aan een andere persoon.


Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger


8.1 Wijziging


De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.


8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers


Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.


Artikel 9 – Annulering door de Reiziger


9.1 Annulering


De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of in het weekend wordt de volgende werkdag (ma-vr) gezien als de datum van ontvangst.


9.2 Annuleringskosten


a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus boekingskosten.
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom plus boekingskosten.
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom plus boekingskosten;
d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom plus boekingskosten;
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom plus boekingskosten;
f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom plus boekingskosten;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom plus boekingskosten.


Er kunnen bij (deel)annulering bijkomende kosten worden berekend:


- Indien bepaalde onderdelen van de reis "non-refundable" zijn. Bij elke reis zijn dit in iedergeval de vliegtickets.

- In enkele gevallen de autohuur.

- In enkele gevallen reservering van een accommodatie.


Artikel 10 – Prijswijziging


10.1 Prijswijziging


De Organisator kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen of wijzigen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden en/of wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.


10.2 Beëindiging door Reiziger


Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.


10.3 Prijsverlaging


Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.


Artikel 11 – Wijziging door Organisator


11.1 Wijzigingen


De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.


11.2 Ingrijpende wijzigingen


Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.


11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens


Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan de Organisator de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.


11.4 Termijn


Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.


11.5 Prijsverlaging


Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.


11.6 Kennisgeving


Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger onverwijld op de hoogte van:


– de wijzigingen,

– de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Organisator Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,

– het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.


11.7 Terugbetaling betaalde reissom


Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt, wordt de reeds voldane reissom onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terugbetaald.


11.8 Schadevergoeding bij afwijzing van de wijziging


Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de Organisator dient te worden toegerekend, biedt de Organisator de Reiziger een passende schadevergoeding. Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger. Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging kan noch aan de Reiziger noch aan de Organisator worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.


UITVOERING VAN DE REIS


Artikel 13 – Verantwoordelijkheid


13.1 Goede uitvoering van de Reis


De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.


13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden


De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.


Artikel 14 – Conformiteit & non-conformiteit


14.1 Conformiteit


De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.


14.2 Klachtplicht reiziger


De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 18[klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.


14.3 Oplossing door de Organisator


De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.


14.4 Oplossing door de Reiziger


Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.


14.5 Alternatieve reis


Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de Organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.


14.6 Prijsverlaging en schadevergoeding


In het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.


14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding


Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.


Artikel 15 – Hulp en bijstand


15.1 Verplichte bijstand


De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.


15.2 Kosten


De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid, schadevergoeding & exoneratie


16.1 Schadevergoeding


Schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot.


16.2 Toerekening & overmacht


De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:


1.de Reiziger;

2.derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;

c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.


16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting


Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.


16.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening


Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.


16.5 Verzekerde schade


De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.


16.6 Verjaring


Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.


Artikel 18 – Klachten


18.1 Informatie


De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de Organisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.


18.2 Melden ter plaatse


Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen (ma-vr) onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. De Organisator verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.


18.3 Communicatiekosten


De kosten van de noodzakelijke communicatie met de Organisator komen voor rekening van de Organisator. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.


18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst


Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.


18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht


Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.


Artikel 19 – Overige bepalingen


19.1 Rechten van derden


Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).


19.2 Vervangende bepalingen


Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.


19.3 Toepasselijk recht


Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder¬lands recht van toepassing. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.


19.4 Bevoegde rechter


De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

versie 01 oktober 2018

arrow_drop_up arrow_drop_down